Sõiduki renditingimused

 1. Sõiduki kasutamise tingimused
  1.1 Rentnik on kohustatud kasutama matkaautot (edaspidi sõiduk) korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Bepersonal OÜ (edaspidi Rendileandja) Rendilepingus (edaspidi Leping) määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
  1.2 Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõitudeks, sõidukspordi treeninguteks ja võistlusteks, töömaal tööliste eluasemena, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.
  1.3 Sõidukis on keelatud suitsetamine. Lemmikloomade viibimine autos tuleb Rentnikul eelnevalt kirjalikult kooskõlastada Rendileandjaga. Nimetatud tingimuste rikkumisel on Rentnik kohustatud maksma leppetrahvi 500 eurot.
  1.4Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse, Azerbaidžaani, Moldovasse ja Türki.
  1.5 Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspoole Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.
  1.6 Rentnik on kohustatud kontrollima enne iga sõidu algust sõiduki kõikide akende ja uste suletust, samuti salongis olevate uste lukustust ning reisijate õiget ja ohutut paiknemist.
  1.7 Rentnik on kohustatud jälgima sõiduki gabariitidest tulenevaid piiranguid ja vältima sellest tulenevaid võimalikke ohte.
  1.8 Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit ainult teedel, mis on teed ehitusseadustiku mõttes ning parkima üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes.
  1.9 Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase kirjaliku märke Lepingusse. Juhtimisõiguse loovutamisel kolmandale isikule on Rentniku kohustuseks tutvustada kolmandale isikule Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest. Sõiduki üleandmisel kolmandale isikule jääb vastutavaks Rentnik.
  1.10 Rentnik ja/või kolmas isik, kellele Rentnik on loovutanud Rendileandja kirjalikul nõusolekul juhtimisõiguse, peab olema vähemalt 23 aastat vana, omama Eesti Vabariigis kehtivat juhiluba ning vähemalt 3 aastast juhistaaži.
 2. Rentniku kohustused sõiduki vastuvõtmisel ja kasutamisel
  2.1 Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendileandja poolt sõiduki üleandmist Rentniku valdusse sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul, kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et sõiduk oli rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei olnud sõiduki vastuvõtmisel pretensioone sõiduki kohta.
  2.2 Rentnik on sõidukit parkides kohustatud sulgema kõik sõiduki aknad ja luugid, lukustama sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni juhul kui see on olemas.
  2.3 Rentnik on kohustatud tagama sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima sõiduki valvega parklasse.
  2.4 Rentnik on kohustatud enne sõiduki kasutama hakkamist tutvuma sõiduki ja sõiduki lisavarustuse kasutus- ja ohutustingimustega ning tagama sõiduki ja lisavarustuse säilimise.
  2.5 Rentnik on kohustatud tagama sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.
  2.6 Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale kõikide rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (liiklusseaduses sätestatud nõuete rikkumine ja sealhulgas valesti parkimine vmt). Rendileandjal on õigus nimetatud Rentniku trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendileandjale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist.
 3. Rentniku vastutus
  3.1 Rentnik ei vastuta sõiduki hariliku kulumise, halvenemise või muutuste eest, mis kaasnevad sõiduki lepingujärgse kasutamisega.
  3.2 Rentnik vastutab sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul, kui Rentnik tõendab, et sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast (nn vääramatu jõud).
  3.3 Rentnik vastutab sõidukile või selle seadmetele ning lisavarustusele tekitatud kahju eest täies ulatuses, kui:
  3.3.1 Sõidukile ja Rendileandjale on tekitatud kahju tahtlikult või raskest hooletusest ja Rentniku või kolmanda isiku süül, kellele Rentnik loovutas sõiduki juhtimise vastavalt Lepingu punktile 1.10.
  3.3.2 Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise või psühhotroopse aine mõju all;
  3.3.3 Sõidukit on kasutatud seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo või väärteo sooritamisel vms);
  3.3.4 Sõidukit on kasutatud mittevastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
  3.3.5 Sõidukit on kasutatud käesoleva lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;
  3.3.6 Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduk või sõiduki lisavarustus kahjustada saanud;
  3.3.7 Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduki dokumentatsioon ja/või sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;
  3.3.8 Rentniku hooletuse (sh p.3.3.7 juhul) või süülise käitumise tõttu on sõiduk kaotsi läinud või varastatud;
  3.3.9 Sõidetud on tühja rehviga.
  3.4 Rentnik on kohustatud Rendileandjale hüvitama:
  3.4.1 Sõidukile või selle seadmetele ning lisavarustusele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendileandja hinnakirjale;
  3.4.2 Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade maksumuse täies ulatuses p 3.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Vahetatud varuosad on Rendileandja omand ja kuuluvad utiliseerimisele Rendileandja poolt;
  3.4.3 Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud liiklusõnnetuse või muu sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud sõiduki seisuaja eest Rendiandjale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul, kui Rendileandja seda nõuab. Seisuaega arvestatakse liiklusõnnetuse või kahjustuse tekkimise päevast kuni sõiduki taaskasutusele võtmise päevani;
  3.4.4 Lepingu punktis 3.3 toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendiandjale saamata jäänud tulu vastavalt Rendileandja hinnakirjale, mis on 100eurot/24h kuni sõiduki sõidukorda viimiseni või sõiduki turuhinna hüvitamiseni.
  3.4.5 Juhul, kui sõidukile või selle osadele tekitatakse kahju (sh ka tulekahjustused ja klaaside purunemine), see/need kaob/kaovad või varastatakse ning kui leiab aset Rentnikupoolne lepingutingimuste rikkumine, kohustub Rentnik vaatamata sellele, kas kahju, kadumine või vargus leidis aset Rentniku (juhi) süül või mitte, korvama Rendileandjale kõik kahjud, sh ka asendamise, tagasisaamise ja remondi, samuti väärtuse langusest ja saamatajäänud renditasudest tulenevad kahjud. Saamatajäänud tuluna on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult vastava sõiduki renditasu arvestatuna kuni selle ajani, kui sõiduk või asendussõiduk sai uuesti Rendileandja valdusse.
  3.5 Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.
  3.6 Rentnik vastutab Markiisi/varikatuse hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul, kui Rentnik tõendab, et markiis/varikatus hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast (nn vääramatu jõud).
  3.7 Rentnik peab kasutama markiisi/varikatust heaperemehelikult, ei tohi jätta teda järelevalveta ja auto juurest lahkumisel tuleb markiis/varikatus kokku panna, vältimaks ilmaolude muutumisel tekitatud kahjusid.
  3.8 Rentnik saab markiisi/varikatuse kasutamise juhised matkaauto vastuvõtmisel, suulisel koolitusel.
 4. Renditasu ja arvelduste kord
  4.1 Rendipäeva või nädala pikkune arvestus käib täispäevades või nädalates.
  4.2 Renditasu maksab Rentnik enne rendiperioodi algust sularahas või pangaülekandega Rendileandja arveldusarvele.
  4.3 Enne sõiduki üleandmist on Rentnik kohustatud Rendileandjale tasuma sularahas või pangaülekandega tagatisraha. Tagatisrahaks on kindlustuse omavastutuse summa 300eur.
  4.4 Rendiperioodi lõppedes ja pretensioonide puudumisel tagastatakse tagatisraha Rentnikule täies ulatuses 10 (kümme) tööpäeva jooksul.
  4.5 Pretensioonide olemasolu korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingus ettenähtud tasud, kahjud ja trahvid ning ülejääk tagastatakse Rentnikule.
  4.6 Kindlustusjuhtumi puhul tagastatakse tagatisraha, millest on maha arvestatud kindlustuse omavastutuse osa.
 5. Rendileandja kohustused
  Rendileandja kohustub andma Rentnikule üle töökorras sõiduki koos renditud lisavarustuse ja ettenähtud dokumentidega kokkulepitud või Lepingul märgitud ajal ja kohas.
 6. Sõiduki hooldus, kütus
  6.1 Rendileandja on kohustatud andma rentnikule sõiduki täis kütusepaagiga või lepingus märgitud kütusekogusega.
  6.2 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama sama kütusekogusega või hüvitama Rendileandjale iga puuduoleva kütuseliitri eest 2,5 eurot.
  6.3 Rentnik on kohustatud tasuma sõiduki kütusekulu rendiperioodil.
  6.4 Rentnik on kohustatud hüvitama täies ulatuses sõidukisse vale kütuse tankimisega tekitatud kahjud.
  6.5 Rendileandja teostab sõiduki tehnilise hoolduse tööd.
  6.6 Rentnik tagab rendiperioodil igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootori õli ja jahutusvedeliku olemasolu, sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut ning teavitab puudustest Rendileandjat viivitamatult.
  6.7 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama samas seisus, millisena Rendileandja sõiduki üle andis. Sõiduki samas seisus mittetagastamise korral tasub Rentnik vajalike teenuste eest vastavalt Rendileandja hinnakirjale.
 7. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii, rikete või varguste korral
  7.1 Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Rendileandjat kõikidest sõidukile tekitatud kahjustustest, sõidukiga toimunud avariist, sõiduki vargusest või rikkest.
  7.2 Liiklusõnnetuse ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust viivitamatult teavitama ka politseid.
  7.3 Liiklusõnnetuse toimumisel on Rentnik kohustatud täitma dokumentide juures oleva blanketi “Teade Liiklusõnnetusest” liiklusõnnetuse põhjustanud isiku allkirjaga, millega on võimalik tuvastada liiklusõnnetuse põhjustanud isik.
  7.4 Sõiduki rikke korral on Rentnik kohustatud pöörduma lähimasse autoteenindusse, eelnevalt kooskõlastades remondikoha Rendileandjaga. Rendileandja kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendileandja kohustatud Rentnikule hüvitama.
  7.5 Valduse kaotuse korral sõiduki üle tuleb Rentnikul esitada Rendileandjale sõiduki tehniline pass ning võtmed, vastasel juhul kannab Rentnik kulud 100% ulatuses.
  7.6 Juhul, kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 7 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.
 8. Rendileandja vastutus sõiduki rikke korral
  Rendileandja ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest (reisi ära jäämine või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine vmt), mis tulenevad rendiperioodi katkemisest või viivitusest seoses sõiduki rikkega.
 9. Sõiduki tagastamine
  9.1 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama lepingus kokkulepitud ajal ja kohas ning samas seisukorras, milles sõiduk oli üleandmisel.
  9.2 Rendileping loetakse lõpetatuks, kui sõiduk on tagastatud ja kui Rentnik on saanud kinnituse sõiduki tagastamise kohta.
  9.3 Juhul, kui Rentnik ei tagasta sõidukit Rendileandjale kokkulepitud lepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendileandjaga ei ole kokku lepitud lepingu pikendamise osas, teatab Rendileandja politseile sõiduki kadumisest ja kuulutab sõiduki tagaotsitavaks ning võib kasutusele võtta muud vajalikud õiguskaitsevahendid.
  9.4 Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendileandja nõusolekuta, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu iga rendiperioodi ületanud päeva eest, kusjuures Rentnik maksab ka iga üle läinud tunni (rendipäeva tasu korrutades kahega ja jagades kahekümne neljaga) eest. Lisaks kaotab Rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise Rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki tagastamise hilinemisega.

10.Sõiduki tagastamine enne lepingus ettenähtud tähtaega
Juhul, kui Rentnik tagastab sõiduki Rendileandjale enne lepingus määratud tähtaega, ei ole Rendiandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.

 1. Rendilepingu katkemine ehk ülesütlemine
  11.1 Rendileandjal on õigus katkestada leping, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud lepingu tingimusi või on sõidukit rentides esitanud Rendileandjale valeandmed või ei tule toime sõiduki kasutamisega.
  11.2 Kui sõiduki kasutamine muutub võimatuks sõiduki kahjustuse, rikke, liiklusõnnetuse või varguse tõttu, loetakse leping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendileandjani.
  11.3 Rendileandja poolt punktides 11.1 ja 11.2 toodud põhjustel lepingu ülesütlemise korral on Rentnik kohustatud sõiduki koheselt tagastama Rendileandjale.
  Rendilepingu ülesütlemisel antud juhtudel ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu.
 2. Tasud
  12.1 Rentnik on kohustatud rendiperioodil sõidukiga liikluskindlustuse juhtumi põhjustamise eest Rendileandjale maksma 60 eurot Rendileandja liikluskindlustuse riskikoefitsiendi tõusust põhjustatud kahjude kompenseerimiseks.
  12.2 Rendileandjale kindlustusjuhtumist mitteteavitamisel tasub Rentnik juhtumist tingitud kasutamata rendipäevade kolmekordse renditasu ja hüvitab kahjujuhtumist tekkinud muud kahjud.
  12.3 Kolmandate isikute õigusvastasest käitumisest, kindlustus- või kahjujuhtumist tekkinud kahju hüvitab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus.
  12.4 Sõiduki kahjustamisel (nii seest kui väljast) Rentniku enda või kolmandate isikute poolt hüvitab kahju Rentnik vastavalt Rendileandja lisavarustuse hinnakirjale.
 3. Broneerimine ja tagatis
  13.1 Sõiduki broneerimisel kohustub Rentnik tasuma tagatisena 300 eurot. Sõiduki broneerimine on kinnitatud broneerimistasu pangaarvele laekumisega vastavalt Rendileandja poolt esitatud broneeringu pikkusele.
  13.2 Rendilepingu sõlmimisel jätab Rentnik tasutud broneerimistasu 300 eurot tagatisrahaks, kuni sõiduk on vastavalt rendilepingu tingimustele tagastatud.
  13.3 Rentnikule tagatisraha tagastamise tähtaeg on 10 (kümme) tööpäeva (varjatud vigade avastamiseks).
 4. Vaidluste lahendamine ja isikuandmete avaldamine
  14.1 Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendileandja ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui Rendileandja ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Viru Maakohtus.
  14.2 Rentnik nõustub, et Lepingus toodud teda puudutavad isikuandmeid on Rendileandjal õigus edastada kolmandatele pooltele usaldatavuse kontrolli huvides.